Arkiv

5 tips för hållbart hav och vatten 3

Det finns få saker som vi är mer beroende av än vatten. Tänk efter, hur många timmar skulle du själv överleva utan rent vatten? Trots att det är en livsnödvändig resurs slösar vi ofta med den och använder våra vattentillgångar som soptipp för diverse skräp och kemikalier. Här får du fem tips på hur du kan bidra till hållbart hav och vatten!

#1 Dosera rätt i tvätt- och diskmaskin

I Göteborgs har vi mjukt vatten med låg halt av kalciumjoner. Det innebär att du ska använda cirka 40 procent mindre tvättmedel för att tvätten ska bli ren jämfört med de som har hårt vatten. Om för mycket medel används riskerar du att tvättmedelsrester blir kvar i kläderna efter tvätt vilket kan leda till hudirritationer. Även diskmedel fungerar bäst med lagom dosering. Förutom bättre tvätt- och diskresultat sparar du på både pengar och vår miljö genom att dosera rätt. Så ta dig tid att läsa på paketet, skaffa ett bra mått och dosera rätt!

#2 Ta hand om regnet

En effekt av klimatförändringarna är ökad nederbörd i områden där det redan regnar relativt mycket. Fler och mer intensiva skyfall kan också förväntas i dessa områden. Här på SMHI:s hemsida kan du se olika klimatscenarier för bland annat nederbörd och temperatur.

Vid hög nederbörd på kort tid blir det svårt för vårt avloppssystem att ta hand om allt vatten. Det ökar risken för bräddning, det vill säga att orenat vatten kommer ut i våra vattendrag och hav. Genom att fånga upp och fördröja nederbörden kan vi hjälpa till att minska skadorna för människa och miljö. Ett sätt är att plantera växter som (åtminstone under växtsäsongen) tar upp vatten. En vattentunna som fångar in en del av vattnet är också bra, att spara tills växterna behöver vattnas igen. Att minska de hårdgjorda ytorna till förmån för exempelvis äng, gräs, grus, sedumtak eller en damm gör också stor nytta vid kraftig nederbörd och minskar risken för översvämningar.

#3 Minska tillförseln av mikroplast till havet

Mikroplast (små bitar av plast) kommer från flera olika källor som däck- och vägslitage, konstgräs, industri, tvätt av syntetkläder, båtbottenfärg, nedskräpning, och hygienprodukter som tandkräm och peeling med plastkorn i. När mikroplasterna så småningom kommer ut i vattendrag och hav kan de påverka fiskar och andra organismer negativt. Det saknas data för många utsläppskällor, en nyligen utkommen rapport pekar dock på att den största källan av mikroplast från Sverige kommer från däck- och vägslitage. Genom att dra ner på bilkörningen samt använda ecodriving med mjuk körstil minskar utsläppen av mikroplast till havet, samtidigt minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av luftföroreningar. Hela rapporten om mikroplast hittar du här.

#4 Städa utan att smutsa ner

Börjar det bli fullt i städskåpet? Egentligen klarar du den mesta rengöringen med en trasa, grönsåpa och någonting från skafferiet. På så sätt kan du minska belastningen av kemikalier vilket är bra både för vår hälsa och miljöns skull. Visste du till exempel att bikarbonat och salt är en effektiv propplösare? På Gryaab hittar du fler smarta städtips.

Tyvärr är en nackdel med så kallade mirakeltrasor att de, liksom andra textilier av syntet, kan släppa ifrån sig mikroplast som därefter förs vidare ut i havet genom avloppsreningsverket. Men nya innovationer kan förhoppningsvis hjälpa till att minska problemet, här är några exempel på det.

#5 Var sparsam med vattnet

På många håll i Sverige råder det brist på vatten. Även om vi i Göteborg är förskonade så finns det ändå många goda skäl till att spara på vattnet. Extra viktigt är det att spara på varmvatten eftersom det går åt mycket energi att värma upp, men även till vårt kallvatten går det åt energi vid pumpning och i reningsprocessen. Genom att byta packning på läckande kranar och göra dem snålspolande genom att sätta in en liten tillsats i kranen kan mycket vatten sparas. Tänk också på att inte låta kranen stå och spola i onödan, exempelvis när du borstar tänderna och under tiden du schamponerar håret.

Källor:
52 tips för biologisk mångfald
Naturvårdsverket
Svenskt vatten

Dela:

5 tips för hållbart hav och vatten 2

Göteborgs Stads miljömål ”Hav i balans” och ”Levande sjöar och vattendrag” är svåra att nå eftersom vi fortfarande har problem med bland annat övergödning, överfiske, miljögifter, nedskräpning och klimatförändringar. Du kan läsa mer om stadens miljömål på goteborg.se – här har du fem tips på hur du kan bidra till hållbart hav och vatten.

#1 Tvätta bilen i en tvätthall

Om du tvättar bilen på gatan eller gården så släpper du ut kemikalierester från rengöringsmedel samt metaller och oljerester från bilen som är skadliga för människa och miljö. Genom att tvätta bilen i en biltvättanläggning ser du till att smutsvattnet renas innan det släpps ut i vattendrag och hav i din närmiljö. Vill du veta mer, kolla Svensk Vattens kortfilm Biltvätt myt #4 – OK med miljömärkta produkter.

#2 Undvik läkemedel i havet

Syftet med läkemedel är att påverka våra kroppar, problemet är att de även har förmåga att påverka biologiska system i andra organismer. De är även byggda av stabila ämnen vilket gör att en stor del passerar genom våra kroppar, vidare genom avloppsreningsverket och ut i havet. Ett försök med ozonrening pågår i Linköping för att komma tillrätta med problemet.

Att minska vid källan är dock alltid att föredra. Genom att arbeta förebyggande, exempelvis genom att röra sig mer i vardagen kan många läkemedel helt undvikas. Flera av Göteborgs Stads gym- och motionsanläggningar erbjuder hälsorådgivning i form av olika friskvårdstjänster, om du behöver hjälp att komma igång.

#3 Låt båten värna havet

Har du båt finns det mycket att göra för minskad miljöpåverkan. Bara genom att byta till alkylatbensin kan du minska skadliga utsläpp av kolväten med 80-90 procent, det ger stora vinster för både hälsa och miljö. Visste du förresten att en tvåtaktsmotor släpper ut nästan en tredjedel av bensinen utan att förbrännas, direkt till luft och vatten? Byt till en modern motor om du fortfarande kör med en sådan. Genom att hålla några knop under toppfart kan man också minska bränsleförbrukningen rejält, ecodrivning funkar inte bara för bilmotorer. Viktigt också att ta med sig allt avfall, både hushålls- och toalettavfall till närmaste hamn för omhändertagande. Att hitta alternativ till giftig båtbottenfärg är också en viktig del i att värna livet i havet, här finns bra tips inför kommande säsong:

Naturskyddsföreningen: 6 sätt att slippa bottenmåla
Transportstyrelsen: Båtlivets miljöfrågor
Göteborgs Stad: Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv
batmiljo.se

#4 Köp bra el

Nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft. En stor del av vattenkraftverken har ännu inte anpassats till modern miljölagstiftning, vilket gör att den stora artrikedom som strömmande vatten har potentialen att rymma uteblir. Ett exempel är laxen, som behöver en passage förbi vattenkraftverket för att kunna fortplanta sig. Genom att köpa el märkt med Bra miljöval förhindrar du torrläggning av vattendrag samt bidrar genom en miljöfond till att fler vatten passager byggs för fisk och andra arter.

#5 Besök Västerhavsveckan

5–13 augusti är det dags för den årliga Västerhavsveckan. Dagarna är späckade med aktiviteter som sätter fokus på vår havsmiljö. Har du aldrig besökt Vinga fyr eller varit inne i en blåvals gap så ta chansen nu, eller besök Långgrundets utställning vid Askimsbadet och lär dig mer om olika havsmiljöproblem. Programmet till alla aktiviteter hittar du på vasterhavsveckan.se.

Källor:
52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
Håll Sverige rent
Gryaab
Naturvårdsverket
Göteborgs Stad
Energimyndigheten

Foto: Klas Eriksson

Dela:

5 tips för hållbart hav och vatten 1

Har du någon gång reflekterat över vad våra hav, floder och vattendrag bjuder oss på varje dag: dricksvatten, bevattning och rengöring. Dessutom är hundratals miljoner människor på jorden beroende av fisk och skaldjur för sitt livsuppehälle. Havet bidrar även till att sänka koldioxidhalterna i atmosfären och är viktig både för rekreation och som transportled. Här har du 5 tips för hur du kan lära dig mer om vårt vatten och göra hållbara val.

#1 Lär dig mer om jordens vattenresurser

Se filmen ”Where is water?”, som bilden ovan är från. Genom att få en förståelse för hur knappa de globala resurserna av sötvatten är kan du göra mer medvetna val.

#2 Köp second hand kläder

Visste du att det går åt cirka 8 000 liter vatten för att producera ett par vanliga jeans? Ett stort problem är att kläderna produceras i länder där det redan är brist på vatten för människors dagliga behov. Genom att välja second hand istället för nyproducerade kläder spar du på vattenresurserna. På waterprint.org kan du läsa mer om hur mycket vatten som går åt för att producera andra vanliga produkter vi köper.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna påverkar bland annat vattnets kretslopp. I stora drag kommer områden som idag har problem med torka att bli ännu torrare medan andra platser kommer att drabbas av ökade nederbördsmängder. Även översvämningar på grund av havsnivåhöjning kommer att drabba kustområden. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. Fler tips får du i naturvårdsverkets podd ”prat om klimat”.

#4 Köp miljömärkt fisk och skaldjur

Med dagens fiskemetoder håller många artbestånd på att försvinna. Med hjälp av trålar fångas stora mängder fisk från samma bestånd, även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning. Odling av fisk och räkor kan också bidra till stor negativ miljöpåverkan om det inte görs på rätt sätt. Genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. På wwf.se kan du läsa mer om märkningarna och ladda ner appen fiskguiden som underlättar hållbara val.

#5 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen ”Strömmar av plast”.

Källor:
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturvårdsverket
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 2

I Göteborg har vi en rik och varierad natur. Här finns allt från hav och skärgård till skogar och myrområden, men också miljöer som skapats av människan som jordbrukslandskap, parker, golfbanor och bostadsområden. Den stora variationen i miljöer ger förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur. Den biologiska mångfalden minskar dock på grund av ett allt intensivare utnyttjande av natur och mark. Därför har vi ett miljömål som syftar till att bevara dessa miljöer och den mångfald av växter och djur som finns. Läs mer om stadens miljömål på goteborg.se.

#1 Köp ekologisk potatis

Potatis är den mest besprutade av de grödor som odlas i Sverige. Potatis besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar men även för att blasten ska vissna vid rätt tidpunkt. Eftersom varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används i ekologiska odlingar så gynnas den biologiska mångfalden. Att inte använda gifter gynnar även arter som lever på skadedjur, och en ekologisk balans kan uppstå. I det ekologiska jordbruket används också potatissorter som är mer tåliga mot angrepp samt mekanisk ogräsbekämpning istället för kemikalier. Genom att välja ekologisk potatis kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Köp miljömärkt fisk

Med dagens gigantiska fartyg och fiskeredskap som i princip dammsuger havens botten på jakt efter fisk, håller många artbestånd på att försvinna. Även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning, ofta som bifångst. Det hårda fisketrycket sker samtidigt som arternas livsmiljö utsätts för påfrestningar genom övergödning, miljögifter och ökade temperaturer till följd av klimatförändringar. Genom att välja fisk märkt med till exempel  KRAV, MSC eller ASC istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. För det är som Naturskyddsföreningen säger, Fisk växer inte på träd.

#3 Rädda skogen

Att Sverige har massor av skog är en sanning med modifikation. Visst finns det massor av träd i Sverige men det är snarare i form av trädplanteringar. Idag är endast cirka 2 procent av skogen i södra Sverige gammelskog. En gammelskog är en skog som inte har brukats på 130-150 år och innehåller en mängd olika arter, många av dem är hotade eftersom deras livsmiljö stadigt krymper. Naturarvet är en stiftelse som arbetar för att bevara gammelskogar, genom att klicka på webbsidan samlas pengar in. Förutom att möjliggöra överlevnad för en mängd olika arter bjuder skogen oss människor på bär, svamp och naturupplevelser som bidrar till ökad hälsa. Vill du uppleva en av Göteborgs äldsta skogar på nära håll så följ med naturskyddsföreningen på en guidad tur 7 maj till Rya skog. Trots sin litenhet innehåller den en mängd olika arter att upptäcka.

#4 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. En stor del av det skräp som slängs på marken är fimpar som delvis består av plast, men också giftiga ämnen som lakas ur och hamnar i naturen. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen Strömmar av plast.

#5 Städa kemikaliefritt

Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Eftersom avloppsreningsverket inte är gjord för att rena kemikalier följer många av dessa ämnen med ut i havet. De bakterier som jobbar med att rena vattnet i avloppsreningsverket från näringsämnen, kan också ta skada så att reningen blir mindre effektiv. Använd miljömärkta mikrofiberdukar, de fungerar att använda endast med vatten.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturarvet
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 1

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt mänskligt liv på jorden. Naturen bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening och pollinering av grödor men spelar också en stor roll för rekreation och vårt välbefinnande. Ju större variation av växter, djur och natur, desto större blir möjligheterna att klara av störningar i miljön. FN: s sammanställning av tillståndet i jordens ekosystem visar att mer än hälften av ekosystemen är hotade till följd av mänsklig aktivitet.

#1 Köp bara bomullsprodukter som är ekologiska

Tjugofem procent av alla bekämpningsmedel som används i världen används i bomullsodling. Bekämpningsmedel dödar inte bara de insekter som är avsikten, utan skadar även andra organismer som utsätts för kemikalierna. Genom att välja produkter med ekologisk bomull kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Välj bort produkter som innehåller palmolja

Palmolja finns i många olika produkter som kakor, färdigmat, tvål. Den utvinns från oljepalmen som odlas på stora plantager i exempelvis Indonesien och Malaysia. Ett stort problem med palmoljan är att stora ytor regnskog med hög biologisk mångfald skövlas för att ge utrymme för plantagerna. Vid odlingen används också bekämpningsmedel som är giftiga för människor och miljö. Genom att exempelvis välja produkter med ekologisk rapsolja istället kan du hjälpa flera arter att överleva. Mer info hittar du vårt tips Så här undviker du palmoljan.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Klimatet har alltid förändrats, med dagens hastighet har dock arter svårt att hinna anpassa sig vilket leder till utrotning av arter. Ett exempel är korallreven med hög artrikedom men som nu håller på att försvinna på grund av temperaturhöjning och allt surare hav till följd av klimatförändringarna. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. På svalna.se kan du skapa ett konto för att se din egen klimatpåverkan – och få fler tips på hur du kan minska den.

#4 Köp bara träprodukter från certifierade skogar

Att köpa begagnat är förstås bäst men ska du köpa nya möbler till hemmet eller trädgården så är det viktigt att välja med certifiering, som FSC. Då har det ställts krav på ansvarsfullt brukande av världens skogar. Förutom att en stor del av jordens arter är beroende av skogen bidrar den även genom att binda kol, hålla kvar marken vid häftiga regn och är en viktig del i vattnets kretslopp.

#5 Använd produkter utan skadliga kemikalier

I kläder och andra produkter med vattenavstötande egenskaper som regnkläder och bakplåtspapper kan det finnas högfluorerade ämnen (PFAS). De är extremt svårnedbrytbara och har till och med påträffats i isbjörnar, vilket bland annat riskerar att rubba deras möjlighet till fortplantning. Välj produkter med miljömärkning så kan du hjälpa flera arter att överleva.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF

Dela:
MENY