Hållbart resande för bättre luft

Jag ser ut över husen från Nordstans tak. Brunnsparken, just nu uppgrävd, kronhuskvarteren och älven. Det är spännande att tänka på hur utsikten mot Göta Älvbron kommer att se ut om ett par år. Och på hur luften kommer att vara då.

På Nordstan finns en av sju stationer i Göteborgsområdet där vi mäter halter av föroreningar i luften. Vind från havet drar med sig föroreningar från kontinenten, medan trafiken och hamn- och industriverksamheter bidrar med lokala utsläpp till luften. Hela tiden. Därför är det viktigt att se till att mätinstrumenten fungerar som de ska.

Vi som arbetar med luftövervakning är där minst en gång varannan vecka, oftare om instrumenten strular på något sätt, men data från våra mätstationer läggs ut direkt på goteborg.se/luften och uppdateras varje timme. En gång om året presenteras luftkvalitetsberäkningar i en färgglad karta, där du kan se hur läget är där just du bor.

Luften vi andas består av en mängd gaser i olika höga koncentrationer. Alla ämnen som ändrar den naturliga sammansättningen av luften räknas som luftföroreningar. Luftföroreningar är antingen partiklar eller gaser, som till exempel svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid och kolväten.

Kommunfullmäktige har beslutat att Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär. Det kan låta som en självklarhet, men faktum är att många göteborgare i dag utsätts för relativt höga halter av luftföroreningar. Dessa kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, luftrörsbesvär och inflammationer. Barn och äldre människor är särskilt känsliga för luftföroreningar.

Efter besöket på Nordstans tak tar jag elcykeln tillbaka till miljöförvaltningen på Karl Johansgatan. Även här är luften hårt utsatt. På andra sidan huset ligger nämligen den vältrafikerade Oscarsleden. Det är längs de hårt trafikerade lederna och i de centrala delarna av staden som luftkvaliteten är som sämst. Eftersom trafikutsläppen sker i marknivå så står de för majoriteten, cirka 90 procent, av de luftföroreningar som vi får i oss.

Närmaste mätstationen från miljöförvaltningen ligger i Haga och den, liksom alla de andra stationerna, mäter halter av föroreningar dygnet runt. Vi mäter framför allt kvävedioxid och partiklar. Vissa mätstationer mäter i gatunivå, för att visa hur luften är där människor vistas. Andra stationer mäter högre upp för att ge en mer översiktlig bild över luftkvaliteten i staden. För platser där det inte finns några mätstationer görs så kallade spridningsberäkningar, vilket är datorberäkningar av kvävedioxidhalterna över hela staden. Resultaten från mätningarna och beräkningarna använder vi för att bedöma luftkvaliteten och hjälpa till i beslutsprocessen i trafik- och stadsplanering.

På det stora hela så blir luftkvaliteten bättre och bättre i Göteborg. Partikelhalterna har inte överskridit miljökvalitetsnormerna sedan år 2006 och dagens kvävedioxidhalter är de lägsta som uppmätts på 40 år. Detta beror bland annat på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och på att trafiken delvis har flyttats till kringleder. Införandet av trängselskatt har minskat trafiken i innerstaden och medfört lägre utsläpp av luftföroreningar till stadsluften.

Ändå har vi ändå mycket kvar att göra innan vi är nöjda. Infrastruktursatsningar som Västlänken och Hamnbanan är två åtgärder som förhoppningsvis leder till en bättre luftmiljö. Stadens trafikstrategi har som mål att vägtrafiken ska minska med 25 procent på de kommunala gatorna till år 2035 och vi arbetar aktivt med att förbättra för cykel- och kollektivtrafikanter.

Som privatperson kan du hjälpa till med att minska luftföroreningarna genom att välja bort bilen när du har möjlighet. Om du måste köra bil så är det viktigt att du håller hastigheten – högre hastigheter bidrar till högre utsläpp. På vintern kan du välja dubbfria vinterdäck för att minska halterna av partiklar i luften.

På kvällen tar jag en promenad i Slottsskogen. Luften jag andas här är renare, det vet jag även om jag inte alltid känner det. Våra grönområden kallas med rätta stadens lungor. Det finns många skäl till att vi måste skydda alla våra grönområden, ersätta träd som fälls och låta grönskan sprida sig, gärna på husfasader och tak. Luften är ett av de skälen.

/Helene Olofson, miljöutredare miljöförvaltningen

Läs mer om luften på goteborg.se/luften. Du kan också ringa till miljöförvaltningens telefonsvarare, 031-368 38 88, för att få en aktuell luftrapport, eller varför inte kontakta Agent Luft personligen om du har några frågor, 031-368 38 89?

MENY