Forskning och samverkan ger bra dricksvatten

Sverige är ett av länderna i världen där det går att dricka kranvattnet. Ur ett globalt perspektiv är det långt ifrån en självklarhet. Och det är inte någon slump att vi har bra och rent dricksvatten i Sverige – det bygger på decennier av forskning och innovativa lösningar.

Vatten och avlopp är dessutom en för en stads tillväxt och utveckling, samtidigt är det svenska VA-systemet en osynlig infrastruktur, åtminstone tills det sker en läcka eller annan olycka någonstans. DRICKS är ett nätverk som jobbar med dricksvattenforskning i samverkan mellan forskare från flera universitet och medlemskommuner och vattenverk. Våra forskare finns på Chalmers, SLU i Uppsala och på Lunds universitet. Förvaltningen kretslopp och vatten i Göteborgs Stad är en av våra 10 medlemsorganisationer.

Den svenska dricksvattenbranschen står inför många stora, kostsamma och nödvändiga infrastrukturförändringar för att kunna leverera ett säkert dricksvatten även i framtiden. Många åtgärder måste även anpassas till ett förändrat klimat med häftiga skyfall och stora nederbördsmängder under kort tid vilket dagens system har svårt att hantera. Det kan exempelvis handla om ny- eller ombyggnad av vattenverk, och detta kommer att kräva stora investeringar. En del av DRICKS forskning handlar om att kunna ta fram bra beslutsunderlag som stöd när kommuner måste ta ställning till det bästa eller mest lämpligaste åtgärdspaketet.

En annan viktig utmaning är att kunna minska de hälsorisker som kan uppstå på ledningsnätet när eller om föroreningar tränger in på olika vis. Här försöker våra forskare bland annat utveckla metoder för att kunna mäta mikrobiologiska föroreningar i realtid, och jobbar med att ta fram nya och effektiva markörer som kan indikera vilken typ av förorening som det rör sig om. Men det är bara en lite del av all forskning som sker här i Sverige.

Utmaningar i form av globala miljöförändringar och ökad befolkning ställer krav på att utveckla nya tekniker och metoder, och framtidens prövningar behöver lösningar redan idag. Därför arbetar DRICKS också aktivt för att lyfta fram VA-sektorn som den framtidsbransch den är, så att den kan locka till sig nya generationer av ingenjörer, specialister och yrkesmän i en allt hårdare konkurrens om arbetskraft.

Jag vill avsluta med ett citat från en av våra medlemsorganisationer om vikten av att samverka och vara en del av kunskapsnätverk, som exempelvis DRICKS:

”Ensam är inte stark. I varje fall inte när det gäller organisationer som har hand om vatten och avlopp… Att samverka är vägen till framgång och en hållbar framtid.”
Carina Svensson, ordförande VA Syd

/Maria Svane, projektledare Göteborgs miljövetenskapliga centrum och koordinator för DRICKS

Här kan du läsa mer:

DRICKS Under fliken medlemsorganisationer finns alla medlemmar och deras respektive kontaktuppgifter.

Applied microbiology på Lunds Universitet

Svenskt vatten Den stora branschorganisationen, som bland annat finansierar en del av DRICKS verksamhet.

SafeDrink Ett Formas-projekt som handlar om hälsofarliga kemikalier i dricksvatten

Dricksvatten i Göteborgs Stad

sgu.se/grundvatten En av DRICKS-forskarna arbetar på SGU, som ansvarar för nationell uppföljning av de svenska miljömålen; arbetet kopplar dessutom till de nya hållbarhetsmålen där SDG6 handlar om rent vatten och god sanitet.

http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/korsvagar-pa-varldskulturmuseet-utstallning-om-hallbarhet-och-jordens-resurser-oppnar-20-maj/

Världskulturmuseets utställning Korsvägars bärande tema är vatten och väcker många intressanta tankar. Världskulturmuseet och är också duktiga på att tillhandahålla material till skolklasser för att följa upp besöket med arbete i klassrum efteråt.

Du kan också besöka Vattnets väg på Universeum

Foto:
Till vänster: Thomas Pettersson, föreståndare på DRICKS, var moderator och ledde paneldiskussion som handlade om hur tillgång på dricksvatten kan säkerställas under #driks17, den nationella dricksvattenkonferensen i Göteborg 26-27 april 2017.
Uppe: En scen från den animerade filmen som DRICKS tagit fram och som kommer att publiceras på vår hemsida under hösten.
Nere: FN globala hållbarhetsmål 6 och 14.

MENY